Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Sijmen Louis met de opdrachtgever (Opdrachtgever) gesloten overeenkomst, inclusief (voorafgaande) offertes, voorstellen en overige afspraken, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat tevens de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever van toepassing zijn, geldt bij strijdige bepalingen dat de algemene voorwaarden van Sijmen Louis prevaleren.

1.3 Artikel 7:404 BW is niet op de overeenkomst van toepassing.

1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet van toepassing.

1.5 Indien zich tussen Sijmen Louis en Opdrachtgever een situatie voordoet waarin de algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen Sijmen Louis en de Opdrachtgever niet voorzien, zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca, zoals gedeponeerd bij de Rechtbank te ’s Gravenhage, van toepassing.

Artikel 2: Aanbod en aanvaarding

2.1 Alle offertes, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een specifieke termijn voor aanvaarding is gesteld.

2.2 Sijmen Louis behoudt zich het recht voor om vóór een schriftelijke bevestiging de opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

2.3 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever. De aanvaarding dient schriftelijk te geschieden.

2.4 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, komt de overeenkomst slechts tot stand ten aanzien van het overeenkomende deel. Voor het overige is Sijmen Louis niet gebonden zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming.

2.5 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk door beide partijen overeen te worden gekomen.

2.6 Kennelijke vergissingen of verschrijvingen in offertes zijn niet afdwingbaar.

2.7 Zonder toestemming van Sijmen Louis is het niet toegestaan de door Sijmen Louis verstrekte offertes, op schrift gestelde ideeën en/of afbeeldingen aan derden te tonen, dan wel te verstrekken.

2.8 In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling, faillissement, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, kan Sijmen Louis zonder rechtelijke tussenkomst en ingebrekestelling (en zonder dat Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gerechtigd is) de overeenkomst terstond en met directe ingang ontbinden, een en ander onder voorbehoud van alle overige rechten van Sijmen Louis. Indien in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld, komt de offerte (in afwijking van artikel 2.1) per direct te vervallen.

Artikel 3: Prijzen

3.1 Alle prijzen in de offertes zijn in euro’s en exclusief BTW, andere heffingen of leges van overheidswege en transport- en afvoerkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Een samengestelde offerte verplicht Sijmen Louis niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.3 Indien een of meer kostprijsfactoren tussen totstandkoming van de overeenkomst en uitvoering van de opdracht een verhoging ondergaan, is Sijmen Louis gerechtigd deze verhogingen aan Opdrachtgever door te berekenen. Deze verhoging meldt Sijmen Louis schriftelijk.

3.4 Een prijsverhoging als bedoeld in artikel 3.3 geeft Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4: Betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.2 Bij overeenkomsten waarvan de aanneemsom een bedrag van €500,- overschrijdt, zal Opdrachtgever zorgen dat een aanbetaling gelijk aan 75% van de aanneemsom (inclusief BTW) 7 kalenderdagen voor uitvoering van de overeenkomst is ontvangen door Sijmen Louis.

4.3 Bij overeenkomsten die buiten Nederland worden uitgevoerd bedraagt de aanbetaling 100% van de aanneemsom (exclusief BTW) en dient deze 7 kalenderdagen voor de uitvoering van de Overeenkomst te zijn ontvangen door Sijmen Louis.

4.4 Indien de aanbetaling niet tijdig en/of in geheel is ontvangen, heeft Sijmen Louis het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden (en zonder dat Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gerechtigd is), een en ander onder voorbehoud van alle overige rechten van Sijmen Louis.

4.5 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is zij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd ter grootte van de wettelijk vastgestelde rente. De rente zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

4.6 Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incassokosten, zowel gerechtelijke als

buitengerechtelijke, komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

4.7 Sijmen Louis kan een volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4.8 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Sijmen Louis verschuldigde.

4.9 In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken zijn alle vorderingen van Sijmen Louis op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5: Annulering

5.1 Indien een aan Sijmen Louis gegeven opdracht geheel of ten dele wordt geannuleerd, is de Opdrachtgever verplicht tot vergoeding van de schade volgens onderstaand schema, berekend over de aanneemsom of het geannuleerde gedeelte daarvan: 

·       Bij annulering meer dan 14 kalenderdagen voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende overeenkomst de eerste dienst door Sijmen Louis zou moeten worden geleverd is Opdrachtgever niet gehouden tot betaling van schadevergoeding. 

·       Bij annulering tussen 14 en 7 kalenderdagen is Opdrachtgever gehouden tot betaling van 25% van de aanneemsom.

·       Bij annulering minder dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is Opdrachtgever gehouden tot betaling van 100% van de aanneemsom.

5.2. Voor de berekening van de schadeloosstelling als uiteengezet in artikel 5.1 wordt uitgegaan van de dag waarop de annulering Sijmen Louis schriftelijk heeft bereikt.

5.3 Annulering van een aan Sijmen Louis verstrekte opdracht kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

5.4 Het door Opdrachtgever aan Sijmen Louis opgegeven aantal personen is bindend, met dien verstande dat Opdrachtgever niet tot schadeloosstelling gehouden is bij gedeeltelijke annulering van een opdracht welke een marge van 10% van het in de offerte opgenomen aantal personen niet te boven gaat en mits deze annulering schriftelijk en uiterlijk 7 kalenderdagen voor de vastgestelde leveringsdatum plaatsvindt. Wanneer blijkt dat Sijmen Louis voor meer personen dan was overeengekomen wordt geacht te leveren, is Sijmen Louis gerechtigd om of de levering aan bedoelde personen te weigeren of om aan deze personen te leveren tegen de door haar gestelde, afwijkende condities.

Artikel 6: Transport en levering

6.1 Tenzij anders wordt overeengekomen, is de keuze van het transport en verzending ter vrije keuze van Sijmen Louis.

6.2 Sijmen Louis is niet verantwoordelijk voor opslag door of namens Opdrachtgever.

6.3 Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Sijmen Louis deze bij Opdrachtgever aflevert of doet afleveren. Opdrachtgever is verplicht alle vereiste maatregelen te nemen voor een snelle afname van de goederen, waaronder begrepen het verschaffen van vrije en onbelemmerde toegang tot alle relevante ruimten en dat in het algemeen het werk ter plaatse een ongestoorde voortgang kan vinden.

6.4 Heeft Opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot in ontvangstneming van de goederen dan is Sijmen Louis gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan waarmede zij aan haar plicht tot levering voldaan heeft.

6.5 Sijmen Louis behoudt zich het recht voor om in gedeelten te leveren.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Sijmen Louis is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Iedere vorm van indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- en of andersoortige schade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

7.2 De maximale aansprakelijkheid van Sijmen Louis is beperkt tot het mindere van (i) de factuurwaarde van de offerte (exclusief transport, levering en enige door derden te leveren diensten) dan wel, indien de aansprakelijkheid slechts op een onderdeel van de opdracht ziet, het onderdeel van de offerte dat daarop van toepassing is en (ii) het bedrag van de door de verzekeraar in het onderhavige geval te verstrekken uitkering.

7.3 Sijmen Louis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan als gevolg van, of gerelateerd aan, door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.4 Sijmen Louis is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van werknemers.

7.5 Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van Sijmen Louis tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door anderen aan de ruimte toegebrachte schade is Sijmen Louis niet aansprakelijk.

7.6 Schade welke ontstaat ten gevolge van plaatsing en/of verankering van huur- en inrichtingsmaterialen, ongeacht of deze geschiedt op aanwijzingen en/of met toestemming van Opdrachtgever, komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Sijmen Louis voor enige in dat kader ontstane schade, waaronder begrepen gemaakte kosten.

7.7 Opdrachtgever vrijwaart Sijmen Louis voor alle schade welke direct of indirect het gevolg is van wanprestatie of onrechtmatige daad door of namens Opdrachtgever, diens werknemers en gasten en schade welke het gevolg is van ieder van hun diensten en goederen, inclusief enige gemaakte kosten. Schade aan Sijmen Louis toebehorende goederen wordt tegen kostprijs vergoed.

Artikel 8: Overmacht

8.1 Als overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende omstandigheden waarop Sijmen Louis geen invloed kan uitoefenen en waardoor Sijmen Louis niet in staat haar verplichtingen na te komen.

8.2 Sijmen Louis kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, tenzij het (naar partijen bekend is) een fatale datum betreft. Indien deze periode langer dan 2 maanden duurt, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.

Artikel 9: Allergenen

9.1 Sijmen Louis bereidt haar gerechten in een ambachtelijke en open keuken. De gerechten kunnen derhalve sporen van allergenen bevatten. Op verzoek van Opdrachtgever verstrekt Sijmen Louis informatie omtrent de allergenen in haar gerechten.

9.2 Op verzoek van Opdrachtgever verzorgt Sijmen Louis een allergeen-arm dieet.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op de overeenkomst, inclusief (voorafgaande) offertes en overige afspraken, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ongeacht de daadwerkelijke plaats van uitvoering van de opdracht.

10.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst, inclusief (voorafgaande) offertes en overige afspraken, alsmede de uitvoering daarvan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Sijmen louis